• Authors: V.S. Lisovska, N.M. Nedopytanska, E.A. Bagley, O.V. Reshavska, L.V. Tkachenko
  • Authors: S.V. Gunkov, A.A. Makarov, V.O. Vykhor, S.V. Babych
  • Authors: G.M. Balan, V.O. Bubalo, N.M. Nedopytanska, O.O. Bobyliova, N.M. Bubalo, V.A. Babych, O.A. Kharchenko, I.V. Lepeshkin
Page 2 of 3