• Authors: L.T. Kirichok, T.V. Zvyagintseva, K.V. Storozhenko, G.O. Syrova, I.V. Halin, S.I. Myronchenko