• Authors: V.V. Bolotov, Yu.O. Miroshnichenko, L.Yu. Klymenko, E.Yu. Akhmedov
  • Authors: S.Y. Shtryhol, S.M. Drogovoz, I.V. Lutsak, S.O. Zhilyaev, O.V. Shatilov, E.G. Shchekina, I.M. Podolsky, S.V. Kolesnik, D.V. Shtryhol, S.I. Merzlikin, O.A. Shatilova