• Authors: O.V. Velchinska, I.V. Nizhenkovska, V.V. Vilchinska, O.I. Nizhenkovskiy, N.E. Chumak
  • Authors: O.V. Velchinska, I.V. Nizhenkovska, N.I. Sharikina, V.V. Vilchinska
  • Authors: N.I. Sharikina, T.I. Grigor'eva, I.G. Kudryavtseva, O.O. Khavych, G.M. Oliynik, S.I. Pendelyuk, K.V. Grigor'eva