• Authors: N.А. Hopyak, S.Т. Omelchuk, А.К. Manenko, S.І. Matysik, S.Т. Zub, О.P. Kasian, М.І. Zavada, М.О. Kovaliv, N.О. Krupka
  • Authors: I.V. Lepeshkin, V.M. Voronina, V.I. Medvedev, V.G. Lyshavsky, V.N. Baran, A.P. Hrynko, I.P. Pavlenko