• Authors: T.F. Kharchenko, V.M. Levitskaya, S.S. Isaeva, O.A. Kharchenko, S.O. Khomak, N.V. Gladka
  • Authors: V.M. Levitskaya, T.F. Kharchenko, S.S. Isaeva, O.A. Kharchenko, S.O. Khomak, T.V. Yurchenko, T.V. Zelenska
  • Authors: R.L. Vadyuk, О.І. Dyeltsova, S.B. Gerashchenko