• Authors: A.V. Bychko, A.Yu. Artemenko, D.M. Rotko, Yu.I. Prylutskiy, V.K. Rybalchenko
  • Authors: M.G. Prodanchuk, I.V. Lepeshkin, P.G. Zhminko, S.G. Serhieiev, A.P. Hrynko, L.P. Ivanova
  • Authors: V.I. Medvedev, P.G. Zhminko, N.M. Nedopytanska, V.S. Mikhailov, S.I. Yuschuk
  • Authors: I.V. Lepeshkin, V.I. Medvedev, L.O. Rudaya, O.M. Kuznetsova, O.M. Bahatska, O.G. Zubrikova-Chugainova
  • Authors: I.V. Lepeshkin, V.G. Lyshavsky, V.I. Medvedev, P.G. Zhminko, A.P. Hrynko, S.V. Murashko, S.G. Serhieiev, V.N. Baran, S.I. Yuschuk
  • Authors: S.G. Serhieiev, O.P. Kravchuk, V.I. Medvedev, V.G. Lyshavsky, N.V. Kolontaeva, V.N. Baran, I.P. Pavlenko