• Authors: I.O. Rashkivska, M.G. Prodanchuk, N.О. Kornuta, M.L. Zinovieva
 • UDC 615.919:632.95:616.8
 • Authors: V.M. Voronina, V.S. Mykhajlov, A.P. Hrynko, N.V. Kolontaeva
 • UDC 615.917+615.9
 • Authors: S.G. Sergeev, O.P. Kravchuk, N.V. Kolontaeva, A.P. Hrynko, O.A. Makarova
 • UDC 613:632.95-035.63/.64:502
 • DOI 10.33273/2663-4570-2018-81-1-5-16
 • Authors: O.P. Kravchuk, P.G. Zhminko, V.I. Medvedev, A.P. Grinko, S.G. Serhieiev, L.P. Ivanova, O.M. Bahatska, O.M. Kuznetsova, P.V. Aleinov, I.P. Pavlenko, V.G. Lyshavsky
 • UDC 614.7:613.26:615.9:543.393:632.95
 • DOI 10.33273/2663-4570-2018-82-83-2-3-13-23
 • Authors: N.R. Shepelskaya, Ya.V. Kolianchuk, M.G. Prodanchuk
 • UDC 615.9:632.95:612.6:591.16
 • DOI 10.33273/2663-4570-2018-82-83-2-3-24-33
 • Authors: S.S. Svitlyi, V.M. Voronina, L.O. Rudaya, N.О. Kornuta, Ye.A. Bahlii
 • UDC 648.6 614.449
 • DOI 10.33273/2663-4570-2019-85-1-26-40
 • Authors: Ye.A. Bahlii, N.M. Nedopytanska, V.S. Lisovska, O.V. Reshavska, L.V. Tkachenko
 • UDC 615.9:616-006.6:632.95
 • DOI 10.33273/2663-4570-2019-86-2-5-13
 • Authors: O.P. Kravchuk, V.I. Medvedev, P.G. Zhminko, A.P. Grinko, S.G. Sergeev, O.M. Bahatska, O.P. Vasetska, O.V. Fedchenko, G.V. Zvarych, I.P. Pavlenko, V.G. Lyshavsky, S.I. Yuschuk
 • UDC 614.7:613.26:615.9:543.393:632.95
 • DOI 10.33273/2663-4570-87-3-5-17
 • Authors: V.S. Lisovska, N.M. Nedopytanska, O.V. Reshavska, N.V. Tereschenko, Ye.A. Bahlii
 • UDC 616-006:632.95.024:59.08
 • DOI 10.33273/2663-4570-87-3-18-23
 • Authors: T.I. Kliuchynska, E.S. Zalinyan, T.V. Verbova
 • UDC 615.9:616.01/09:616.153.21.9
 • DOI 10.33273/2663-4570-87-3-24-29
 • Authors: O.P. Kravchuk, S.G. Serhieiev, V.I. Medvedev, A.P. Hrynko, N.V. Kolontaeva, O.P. Vasetska, O.M. Bahatska, O.M. Kuznetsova, P.V. Aleinov
 • UDC 614.7:613.26:615.9:543.393:632.95
 • DOI 10.33273/2663-4570-2020-88-1-42-53
 • Authors: P.G. Zhminko, V.M. Voronina, S.S. Svitlyi, L.O. Rudaya
 • UDC 613.6.01
 • DOI 10.33273/2663-4570-2020-88-1-54-60
 • Authors: N.M. Nedopytanska, N.V. Tereschenko, E.S. Zalinyan, L.V. Tkachenko
 • UDC 632.954:631.453.777.5/.6
 • DOI 10.33273/2663-4570-2022-92-1-54-67
 • Authors: O.V. Reshavska, N.M. Nedopytanska, Ye.A. Bahlii, T.V. Usenko, L.V. Tkachenko, T.I. Kliuchynska, T.V. Verbova
 • UDC 615.9:616-006.6:632.95.024:59.08
 • DOI 10.33273/2663-4570-2022-92-1-68-83