• Authors: M.G. Prodanchuk, O.P. Kravchuk, N.V. Kurdil, V.A. Raks, V.S. Mikhailov, P.V. Aleinov
 • UDC 623.459.59+615.91+614.3
 • DOI 10.33273/2663-4570-2020-89-2-14-19
 • Authors: V.A. Turkina, N.Ye. Chemodurova, O.I. Grushka, H.V. Pryzyhlei
 • UDC 616.699-06:615.451.3:547.85-018-019
 • DOI 10.33273/2663-4570-2020-89-2-27-31
 • Authors: I.V. Lepeshkin, V.I. Medvedev, P.G. Zhminko, A.P. Hrynko, S.G. Serhieiev, L.P. Ivanova, V.N. Baran, S.I. Yuschuk
 • UDC 632.95.024:613.2:504.05
 • Authors: I.V. Lepeshkin, V.I. Medvedev, P.G. Zhminko, A.P. Hrynko, S.G. Serhieiev, L.P. Ivanova, V.N. Baran, S.I. Yuschuk
 • UDC 632.95.024:613.2:504.05
 • Authors: L.O. Rudaya, P.G. Zhminko, L.I. Povyakel, O.V. Reshavska
 • UDC 616.153:577.122.856:616.151.4
 • Authors: І.М. Pelo, V.G. Bardov, S.Т. Omelchuk, L.М. Sasinovych
 • UDC 623.5.024.391:635.1/.8
 • Authors: I.V. Lepeshkin, P.G. Zhminko, S.G. Serhieiev, A.P. Hrynko, V.I. Medvedev, L.P. Ivanova, V.G. Lyshavsky, V.N. Baran, N.V. Kolontaeva, V.S. Mykhajlov, I.P. Pavlenko
 • Authors: I.V. Lepeshkin, V.M. Voronina, N.V. Kolontaeva, A.P. Hrynko, V.S. Mikhailov
 • UDC 615.917+615.9
 • Authors: А.М. Antonenko, T.V. Ruda, M.M. Korshun
 • Authors: V.S. Lisovska, N.M. Nedopytanska, Ye.A. Bahlii, O.V. Reshavska, L.V. Tkachenko
 • Authors: O.P. Kravchuk, P.G. Zhminko, V.I. Medvedev, A.P. Hrynko, O.M. Bahatska, V.S. Mikhailov, V.G. Lyshavsky, V.N. Baran