• Authors: B.P. Kuzminov, T.S. Zazulyak, O.B. Kuzminov, T.A. Alyokhina, V.A. Turkina, A.A. Breydak
 • Authors: V.І. Zhukov, N.G. Scherban, O.A. Nakonechna, O.V. Zaytseva, A.I. Bezrodna, N.A. Vaschuk, Yu.V. Rezunenko, P.V. Ovetchyn, V.O. Telegin, S.A. Stetsenko
 • Authors: N.M. Nedopytanska, Ye.A. Bahlii, O.V. Reshavska, V.S. Lisovska, L.V. Tkachenko
 • UDC 615.9:616-006.6:632.95
 • DOI 10.33273/2663-4570-2018-84-4-5-18
 • Authors: O.V. Fedchenko, P.G. Zhminko
 • UDC 615.9+615.917+616-07
 • DOI 10.33273/2663-4570-2018-84-4-19-35
 • Authors: Ya.V. Kolianchuk
 • UDC 615.9:632.95:612.6:591.16
 • DOI 10.33273/2663-4570-2018-84-4-36-41
 • Authors: Y.I. Kundiev, I.M. Trakhtenberg, Z.R. Ulberg, I.S. Chekman, N.M. Dmytrukha, T.G. Gruzina, L.S. Reznichenko, S.N. Dybkova
 • UDC 539.1.074+539.2.621-022.532
 • Authors: P.G. Zhminko, O.V. Fedchenko, M.L. Zinovieva