• Authors: M.G. Prodanchuk, R.A. Moiseenko, S.V. Gunkov
  • UDC 613.632:618.19:618.73
  • Authors: I.V. Lepeshkin, V.I. Medvedev, A.P. Hrynko, P.G. Zhminko, N.M. Nedopytanska, V.A. Turchyn
  • UDC 614.7:613.26:615.9:543.393:632.95
  • Authors: N.Ye. Dyshinevich, V.G. Gerasimova, T.V. Khil'kevich
  • UDC 613.155:613.5:67.014
  • Authors: M.G. Prodanchuk, G.M. Balan, V.Ye. Krivenchuk, G.M. Prodanchuk, N.V. Kurdil, V.A. Babych, O.A. Kharchenko, N.M. Bubalo
  • UDC 632.95:615.9:613.66
  • Authors: M.G. Prodanchuk, S.G. Serhieiev, I.V. Lepeshkin, O.P. Kravchuk, V.I. Medvedev, A.P. Hrynko, L.P. Ivanova, O.M. Bahatska, N.V. Kolontaeva, V.G. Lyshavsky, V.N. Baran
  • Authors: I.M. Trakhtenberg, N.M. Dmytrukha, S.P. Luhovsky, I.S. Chekman, V.O. Kuprii, A.M. Doroshenko
  • Authors: I.M. Trakhtenberg, L.M. Krasnokutska, I.P. Lubyanova