• Authors: O.M. Filinska, I.V. Kharchuk, S.V. Yablonska, N.O. Karpezo, O.V. Lynchak, M.L. Zinovieva, E.A. Slast'ya, Т.V. Rybalchenko, P.G. Zhminko
 • UDC 615.9; 573.7:57.017.55; 591.111; 591.8
 • Authors: L.I. Kobylinska, D.Ya. Havrylyuk, I.P. Paterega, I.Ya. Kotsyumbas, R.B. Lesyk, R.S. Stoika
 • UDC 615.015.9—615.22
 • Authors: T.V. Sanikidze, D.P. Museridze, I.K. Svanidze, E.V. Didimova, L.G. Gegenava, N.N. Gvinadze
 • UDC 57.017.645;57.04;577.334.611.018
 • Authors: N.M. Dmytrukha, S.P. Luhovsky, О.S. Lagutina
 • UDC 615.9+546.3/616-076:167.23:001.5
 • Authors: E.A. Bagley, N.M. Nedopytanska, O.V. Reshavska, V.S. Lisovska
 • UDC 615.9:615.277:616-006
 • Authors: T.F. Kharchenko, S.S. Isaeva, A.M. Stroy, V.M. Levitskaya, O.A. Kharchenko, N.V. Tereschenko, T.V. Yurchenko, S.O. Khomak, T.I. Krugliak
 • UDC 615.9: 678:613.632
 • Authors: L.I. Kobylinska, I.P. Paterega, A.O. Riabtseva, N.Ye. Mitina, A.S. Zaichenko, I.Ya. Kotsyumbas, B.S. Zimenkovsky, R.S. Stoika
 • UDC 615.9:541.64.002.2]:599.323/.324
 • Authors: T.F. Kharchenko, V.M. Levitskaya, S.S. Isaeva, A.M. Stroy, O.A. Kharchenko, T.I. Krugliak, L.E. Patiota
 • UDC 615.9: 678:613.632