• Authors: M.G. Prodanchuk, G.M. Balan, O.A. Kharchenko, T.F. Kharchenko, L.I. Povyakel, Ye.A. Bahlii
 • UDC 615.9: 678: 613.632
 • Authors: L.B. Bondarenko, S.S. Tanina
 • UDC 615.9:616.36-099
 • Authors: A.M. Grek, O.V. Sakun, V.V. Iksaritsa, I.A. Belykh, V.A. Baturov
 • UDC 57.042.
 • Authors: O.A. Kharchenko, G.M. Balan, T.F. Kharchenko, V.M. Levitskaya, N.P. Chermnykh, N.V. Tereschenko
 • UDC 615. 9: 678: 613. 632
 • Authors: I.M. Trakhtenberg, N.M. Dmytrukha, M.M. Korshun, L.M. Krasnokutska, T.K. Korolenko
 • Authors: V.G. Gerasimova, N.Ye. Dyshinevich, G.V. Golovaschenko
 • UDC 648.18:[346.548+504.064]
 • Authors: S.V. Pustovit
 • UDC 17.011:17.022,1:167.7
 • Authors: N.M. Nedopytanska
 • UDC 615.9:616:006:616-036.22
 • Authors: S.V. Pustovit
 • UDC 17.011:17.022.1:167.7
 • Authors: I.S. Chekman, A.O. Pryskoka, V.F. Babij, O.V. Antonenko, M.I. Zahorodnyi
 • UDC 615.011:615.032:615.015.35:615.015.36
 • Authors: L.M. Shafran, А.V. Mokienko, N.F. Petrenko, А.І. Gozhenko, B.A. Nasibulin
 • UDC 628.515:615.777.4
Page 1 of 22