• Authors: O.B. Leonenko, N.S. Leonenko, V.А. Movchan, A.O. Lukianenko
 • UDC 546.3-168:615.9
 • DOI 10.33273/2663-4570-2018-81-1-25-38
 • Authors: O.V. Fedchenko, P.G. Zhminko, O.P. Vasetska, T.V. Yurchenko, O.S. Zubko, N.V. Tereschenko
 • UDC 615.9+613.632
 • DOI 10.33273/2663-4570-2020-88-1-91-103
 • Authors: O.B. Leonenko, N.S. Leonenko
 • DOI 10.33273/2663-4570-2020-88-1-104-112
 • Authors: L.І. Vlasyk, N.J. Andreychuk, O.M. Zhukovskiy, T.І. Grachova
 • UDC 613.288
 • Authors: M.I. Peresichnyi, P.O. Karpenko, I.A. Magaletska
 • UDC 613.22
 • Authors: M.I. Peresichnyi, P.O. Karpenko, I.A. Magaletska
 • Authors: N.A. Halushko
 • UDC 613.2.3
 • DOI 10.33273/2663-4570-2018-82-83-2-3-107-117
 • Authors: L.V. Hortseva, T.V. Shutova, O.S. Martynova, V.V. Zaval'na, T.P. Kostiuchenko
 • UDC 615.9:621.798:613.2:663.954.56:614:614.75
 • DOI 10.33273/2663-4570-2018-84-4-59-62
 • Authors: А.V. Kharlamova, V.F. Bogoyavlenska, O.G. Bychova
 • UDC 613.6-032.1+678.049
 • DOI 10.33273/2663-4570-2018-84-4-63-70
 • Authors: M.G. Prodanchuk, O.P. Kravchuk, N.V. Kurdil, V.A. Raks, V.S. Mikhailov, P.V. Aleinov
 • UDC 623.459.59+615.91+614.3
 • DOI 10.33273/2663-4570-2020-89-2-14-19
 • Authors: V.A. Turkina, N.Ye. Chemodurova, O.I. Grushka, H.V. Pryzyhlei
 • UDC 616.699-06:615.451.3:547.85-018-019
 • DOI 10.33273/2663-4570-2020-89-2-27-31
 • Authors: I.V. Lepeshkin, V.I. Medvedev, P.G. Zhminko, A.P. Grynko, S.G. Serhieiev, L.P. Ivanova, V.N. Baran, S.I. Yuschuk
 • UDC 632.95.024:613.2:504.05
 • Authors: I.V. Lepeshkin, V.I. Medvedev, P.G. Zhminko, A.P. Grynko, S.G. Serhieiev, L.P. Ivanova, V.N. Baran, S.I. Yuschuk
 • UDC 632.95.024:613.2:504.05
 • Authors: L.O. Rudaya, P.G. Zhminko, L.I. Povyakel, O.V. Reshavska
 • UDC 616.153:577.122.856:616.151.4
 • Authors: І.М. Pelo, V.G. Bardov, S.Т. Omelchuk, L.М. Sasinovych
 • UDC 623.5.024.391:635.1/.8
 • Authors: I.V. Lepeshkin, P.G. Zhminko, S.G. Serhieiev, A.P. Grynko, V.I. Medvedev, L.P. Ivanova, V.G. Lyshavsky, V.N. Baran, N.V. Kolontaeva, V.S. Mykhajlov, I.P. Pavlenko