• Authors: V.P. Pishak, V.G. Vysotska, R.E. Bylyk
 • Authors: O.I. Galushka, S.I. Galushka
 • Authors: B.S. Sheyman, L.F. Usikova, E.M. Meshkova
 • Authors: A.K. Voronina, О.B. Маtаtа, G.M. Shayakhmetova, V.M. Kovalenko
 • Authors: S.M. Nedashkivskyy, O.V. Ivashchenko, V.M. Padalka
 • Authors: S.M. Nedashkivskyy, O.V. Ivashchenko, V.M. Padalka
 • Authors: I.V. Lepeshkin, V.I. Medvedev, P.G. Zhminko, A.P. Hrynko, S.G. Serhieiev, L.P. Ivanova, V.N. Baran, S.I. Yuschuk
 • UDC 632.95.024:613.2:504.05
 • Authors: I.V. Lepeshkin, V.I. Medvedev, P.G. Zhminko, A.P. Hrynko, S.G. Serhieiev, L.P. Ivanova, V.N. Baran, S.I. Yuschuk
 • UDC 632.95.024:613.2:504.05
 • Authors: I.V. Zverinsky, N.G. Melnichenko, I.P. Sutko, V.A. Poplavsky, P.G. Telegin, A.G. Shlyahtun
 • UDC 577.152.1; 574.94.943
 • Authors: I.V. Belinska, Т.V. Rybalchenko, V.M. Kokozey, N.O. Karpezo, O.M. Gurnyak, V.K. Rybalchenko
 • UDC 576.31+612.1+615.9
 • Authors: I.V. Boltina, E.L. Kostik, I.V. Lepeshkin, N.V. Kokshareva, Ya.V. Kolianchuk, A.E. Kuzmenko, Yu.G. Kuvayskov
 • UDC 576.312.32.38:612.014.482